Siirry sisältöön

Järven tila

Veden laatuopas, lue tästä.

Vuoden 2017 tulokset

Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntija Heli Jutila otti PAKKA2-hankkeessa näytteitä ja mittasi veden laatua Katumajärven syvännepisteellä 8.8.2017. Edelliset näytteenotot Katumajärvellä olivat vuonna 2014 (kunnallinen ympäristöviranomainen) ja 24.3. sekä 17.7.2017.

Elokuun 2017 alussa tehtyjen mittausten perusteella Katumajärven pintaveden lämpötila oli 18.6 oC ja pohjassa 7,7 oC. Harppauskerros sijaitsi kuuden metrin alapuolella. Tämän alapuolella hapen määrä vedessä alkoi vähetä. Happea oli kuudessa metrissä 70 % ja seitsemässä metrissä 43 %. Alle 10 %:in happi putosi vasta 15 metrissä eli metri pohjasta. Hapetus-pelkistyspotentiaali kuitenkin nousi syvemmälle mentäessä, joten ravinteiden vapautuminen ei todennäköisesti ole ollut käynnissä. Kiintoainepitoisuus oli tavanomaisella tasolla ja kemiallinen hapenkulutus, n. 6 mg/l O2, oli varsin alhainen.

Katumajärven pintaveden väri kertoi vähähumuksisuudesta (1 m 19 mg/l Pt, joka on täysin sama arvo kuin v. 2014). Alkaliteetti oli hyvä (0,46 mmol/l) eli happamoitumisvaaraa ei ole. Katumajärven pintaveden 8.8.2017 sameus oli vain lievää (1 m 1,2 FNU) ja lisääntyi hieman alusvedessä, mutta väheni taas pohjan lähelle. 17.7.2017 tehdyissä tutkimuksissa pohjan tuntumassa (15,7 m) havaittiin kohonnut sameus (12 FTU). Sähkönjohtavuus oli n. 12 mS/m. Pintaveden (1 m) pH oli 7,4 laskien hieman alusveteen.

Pintaveden klorofyllipitoisuus oli 4,3 μg/l eli samalla tasolla kuin vuonna 2014 ja osoitti varsin niukkaa kasviplanktontuotantoa. YSI6600-mittarilla saatiin harppauskerroksen yläpuolella noin 9 μg/l tienoilla olevia arvoja. Näkösyvyys oli 3,5 m.

Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli lievää rehevyyttä kuvaava (16 μg/l), mutta nousi viidessä metrissä 21 μg/l ja pohjan tuntumassa 32 μg/l. Arvot olivat hieman vuonna 2014 mitattuja pienempiä. 17.7.2017 otetuissa näytteissä taso oli hieman alempi aivan pohjan tuntumaa lukuun ottamatta.

Pintaveden kokonaistyppipitoisuus oli syvännepisteellä melko alhainen (1 m 510 μg/l ja 5 m 410 μg/l) ja taso kohosi pohjan tuntumaan mentäessä (630 μg/l). Nitraatti- ja nitriittitypen summa oli alhainen pintavedessä, mutta kohosi aivan pohjan tuntumassa 140 μg/l:aan. Ammoniumtypen esiintyminen vapaana pintavedessä (18 μg/l) oli yllätys. Pohjan tuntumassa mitattiin ilmeisen hapen vähenemisen vuoksi 88 μg/l.

Rautapitoisuus nousi 17.7.2017 tutkimuksessa pohjaan mentäessä (370 μg/l), mikä kertoo pohjasta hapettomissa oloissa tapahtuvasta ravinteiden vapautumisesta rautayhdisteistä.

Elokuun 2017 tutkimusten perusteella pintaveden kokonaisfosforipitoisuus ja a-klorofyllipitoisuus osoittivat hyvää tilaa, ja kokonaistyppipitoisuus tyydyttävää tilaa. Näyttäisi, että Katumajärvi on fysikaalis-kemiallisten suureiden ja kasviplanktonin osalta palaamassa hyvään tilaan. Toistaiseksi pohjaeläimet ja kalat ovat heikentäneet luokkaa. Kemiallinen tila on arvoitu hyväksi.

Heli Jutila: Katumajärven tila ja toimet järven hyväksi (2017).