Siirry sisältöön

Katumajärven perushoitohanke 2021 – 2023

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n hanke 3 vuodelle

Tausta

Katumajärvi on keskellä kaupunkia sijaitseva tärkeä järvi, jonka rannoilla on paljon kiinteää ja vapaa-ajan asutusta, neljä uimarantaa, luonnonsuojelualue sekä harrastus- ja matkailutoimintaa. Se on yksi Hämeenlinnan käyntikorteista.

Järvellä on ollut paljon aktiviteetteja koronakesänä 2020 ja kaikki viittaa siihen, että järven virkistyskäyttö tulee lisääntymään myös tulevina vuosina.

Viimeisimmän arvion mukaan järven ekologinen tila on tyydyttävä, joten jatkuvat kunnossapitotoimenpiteet ovat perusteltuja.

Suurimpina riskeinä ovat sisäinen ja ulkoinen ravinnekuormitus sekä järven rehevöityminen, mihin isosorsimon leviäminen ympäri järveä on tuonut lisähaasteen. Näiden riskien pienentäminen edellyttää jatkuvaa suojelutyötä. 

Katumajärven suojeluyhdistys ry:n lähes 30 vuoden toiminta-ajan tärkeimpiä hoitotoimenpiteitä ovat olleet vesikasvien niitot, hoitokalastus, vesinäytteiden otot ja veden korkeuden seuranta. Katumajärven suojeluyhdistys on osallistunut aktiivisesti Järki- ja Pakka-hankkeisiin.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tavoitteena varmistaa järven perushoitotoimenpiteillä ja veden laadun systemaattisella seurannalla, että Katumajärvi pysyy vähintään tyydyttävässä kunnossa.

Toimenpiteet

 1. Rehevöitymisen ja isosorsimon leviämisen estäminen vesikasvien niitoilla jokaisena kesänä (jokien ja ojien suistot, rehevimmät kasvustot). Ranta-asukkaiden kannustaminen vesikasvien omaehtoisiin niittoihin ja isosorsimon kitkentään.
 2. Järveen laskevien ojien laskeutusaltaiden tilanteen tarkkailu ja tyhjennysten seuranta Hämeenlinnan kaupungin kanssa sovitun suunnitelman mukaisesti. Kaupunki vastaa altaiden tyhjennyksistä ja kustannuksista.
 3. Sisäisen ja ulkoisen ravinnekuormituksen seuranta säännöllisin väliajoin tapahtuvilla järviveden kokonaistyppi- ja kokonaisfosforianalyyseillä sekä syvänteiden happipitoisuusmittauksilla tarkoitusta varten on hankitulla happipitoisuusmittarilla. Tämän lisäksi seurataan vedenpinnan korkeutta Katumajärven pinnan-korkeuden mitta-asteikolla; luetaan paikan päällä käyden n. kerran kuukaudessa.
 4.  Hoitokalastus yhteistyössä Katumajärven kalastusyhdistyksen kanssa. Toteutus tapahtuu talkootyönä kahdella rysällä särkikalojen kutuaikaan. 
 5. Tiedottaminen yhdistyksen koti- ja Facebook- sivuilla järven tilasta ja veden laadun mittaustuloksista, suunnitelluista ja tehdyistä suojelutoimenpiteistä, virkistyskäyttöön liittyvistä asioista sekä mahdollisista ravinne-, hulevesi- ja jätevesipäästöistä.
 6. Säännöllinen yhteydenpito ja tiedonvaihto Vanajavesikeskuksen, Hämeenlinnan kaupungin, Mäskälän ja Harvialan osakaskuntien, Katumajärven kalastusyhdistyksen ja Kankaistenjärven suojeluyhdistyksen kanssa. Tästä on esimerkkinä suunniteltu Katumajärven käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Hyödyt

Hankkeella estetään järven rehevöitymistä ja isosorsimon leviämistä sekä vähennetään sisäistä ja ulkoista ravinnekuormitusta. Järven tilan seuraamiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön veden laadun omaseuranta. Seurannalla voidaan todentaa jo tehtyjen vesienhoitotoimien vaikuttavuutta. Toimenpiteillä varmistetaan järven pysyminen kalastukseen, virkistykseen ja matkailukäyttöön soveltuvana. Tämän lisäksi talkootyö ja tiedottaminen lisää paikallista sitoutumista ja osaamista vesistön hoitotyössä. 

Hoito- ja käyttösuunnitelman päivittäminen luo jatkuvuutta hankkeen tavoitteille sen päättymisen jälkeenkin.

Aikataulu

Hanke toteutetaan samansuuruisena kolmen vuoden aikana kesinä 2021, 2022 ja 2023.

Kustannukset/vuosi

Rehevöitymisen ja isosorsimon leviämisen estäminen

 • Ostopalvelu: Vesikasvien niitot/vuosi 3500 €
  Niittoja suoritetaan pääosin järven pohjoispäässä sekä itärannalla. Hämeenlinnan kaupunki puolestaan hoitaa länsipuolen uimarannat ja venevalkamat.
 • Talkootyötä, 20 h/vuosi 300 €

Sisäisen ja ulkoisen ravinnekuormituksen seuranta

 • Syvänteiden (8 kpl) happipitoisuusmittaukset talkootyönä, 24 h/vuosi  360 €
 • Vesinäytteiden otot (neljä pistettä) talkootyönä, 24 h/vuosi 360 €
 • Ostopalvelu: Kokonaistyppi- ja -fosforianalyysit, a´8 kpl/vuosi 480 €
 • Vedenkorkeuden mittaukset, talkootyötä, 8 h/vuosi 120 €

Laskeutusaltaiden tilanteen tarkkailu ja tyhjennysten seuranta

 • Talkootyötä 8 h/vuosi 240 €

Tiedottaminen yhdistyksen koti- ja Facebook- sivuilla järven tilasta ja veden laadun mittaustuloksista sekä verkostotyö alueen toimijoiden kanssa 

 • Ostopalvelu: Kotisivujen ylläpitomaksu 300 €
 • Kotisivujen ylläpito, talkootyötä, 20 h/vuosi 300 €
 • Hoito- ja käyttösuunnitelman päivittäminen, talkootyötä 20 h/vuosi 300 €

Hoitokalastus

 • Talkootyötä kahdella rysällä, 240 h/vuosi 3800 €

Yhteensä

 • Vuosittaiset kustannukset 10060 €
 • Koko hankkeen kustannukset (sis. alv 24 %) 30180 €

Rahoitussuunnitelma hankkeen kolmelle vuodelle

 • ELY-keskus (50 %) 15090 €
 • Omarahoitus (50 %), joka koostuu 15090 €
  Talkootyö 8670 €
  Yhdistyksen oma rahoitus 5000 €
  Muut avustukset (osakaskunnat ym) 2000 €

Organisointi

Toimenpiteitä valvoo ja niistä vastaa Katumajärven suojeluyhdistys ry:n hallitus.

Toimenpiteistä vastaavat seuraavat hallituksen jäsenet:

 • Niitot: Raimo Örlund
 • Hoitokalastus: Arto Stolt
 • Laskeutusaltaat: Jyrki Salminen
 • Näytteenotto: Markku Pohjola
 • Tiedotus ja muu yhteydenpitotyö: Eeva Järveläinen