Siirry sisältöön

Järven tila

2021: VEDEN LAADUN OMASEURANNAN TULOKSET

Tarkat mittaustulokset löytyvät täältä.
Kartta Katumajärven mittauspisteistä löytyy täältä.

Järvivesinäytteiden tulosten lyhyt tulkinta
Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus

Kuiva kesä 2021 näkyi Katumajärven veden laadussa hyvällä tavalla. Veden laatu oli keskimääräistä selvästi parempi. Pintavesien ravinnepitoisuudet olivat hyvällä tavalla matalia ja vähäravinteisia. Vähäinen virtaama puroista ei tuonut mukanaan järveen juurikaan kiintoainetta tai ravinteita.

Katumajärven happitilanne oli samoin melko hyvä eri puolilla järveä. Vain yhdessä mittauspisteessä syvimmältä mitatut tulokset osoittivat hapen kuluneen loppuun. Uutta happea ei järviveden syvimpiin osiin kesän tai talven mittaan pääse, jolloin kevään ja syksyn alusveteen sekoittunut happivaranto saattaa erilaisten mikrobien hajotustoiminnan takia loppua kesken. Näin näytti käyneen vain yhdellä mittauspisteellä.

Järviveden rehevöitymisluokitus löytyy järvivesinäytteiden tulostaulukosta, johon Katumajärven mittaustuloksia voi verrata.

Ojavesinäytteiden tulosten lyhyt tulkinta

Tulokset edustavat tyypillistä eteläsuomalaisen puroveden ravinnepitoisuutta. Verrattuna vuosina 1998-2003 otettuihin näytteisiin ovat kokonaisfosforipitoisuudet laskeneet merkittävästi Jokelanojassa (Oja 2), Paavolanojassa (Oja 3) ja Petäjäharjunojassa (Oja 9).

2015: PAKKA-hankkeen vesistönäytteenotto 

Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntija Heli Jutila otti PAKKA2-hankkeessa näytteitä ja mittasi veden laatua Katumajärven syvännepisteellä 8.8.2017.

Elokuun 2017 alussa tehtyjen mittausten perusteella Katumajärven pintaveden lämpötila oli 18.6 oC ja pohjassa 7,7 oC. Harppauskerros sijaitsi kuuden metrin alapuolella. Tämän alapuolella hapen määrä vedessä alkoi vähetä. Happea oli kuudessa metrissä 70 % ja seitsemässä metrissä 43 %. Alle 10 %:in happi putosi vasta 15 metrissä eli metri pohjasta. Hapetus-pelkistyspotentiaali kuitenkin nousi syvemmälle mentäessä, joten ravinteiden vapautuminen ei todennäköisesti ole ollut käynnissä. Kiintoainepitoisuus oli tavanomaisella tasolla ja kemiallinen hapenkulutus, n. 6 mg/l O2, oli varsin alhainen.

Katumajärven pintaveden väri kertoi vähähumuksisuudesta (1 m 19 mg/l Pt, joka on täysin sama arvo kuin v. 2014). Alkaliteetti oli hyvä (0,46 mmol/l) eli happamoitumisvaaraa ei ole. Katumajärven pintaveden 8.8.2017 sameus oli vain lievää (1 m 1,2 FNU) ja lisääntyi hieman alusvedessä, mutta väheni taas pohjan lähelle. 17.7.2017 tehdyissä tutkimuksissa pohjan tuntumassa (15,7 m) havaittiin kohonnut sameus (12 FTU). Sähkönjohtavuus oli n. 12 mS/m. Pintaveden (1 m) pH oli 7,4 laskien hieman alusveteen.

Pintaveden klorofyllipitoisuus oli 4,3 μg/l eli samalla tasolla kuin vuonna 2014 ja osoitti varsin niukkaa kasviplanktontuotantoa. YSI6600-mittarilla saatiin harppauskerroksen yläpuolella noin 9 μg/l tienoilla olevia arvoja. Näkösyvyys oli 3,5 m.

Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli lievää rehevyyttä kuvaava (16 μg/l), mutta nousi viidessä metrissä 21 μg/l ja pohjan tuntumassa 32 μg/l. Arvot olivat hieman vuonna 2014 mitattuja pienempiä. 17.7.2017 otetuissa näytteissä taso oli hieman alempi aivan pohjan tuntumaa lukuun ottamatta.

Pintaveden kokonaistyppipitoisuus oli syvännepisteellä melko alhainen (1 m 510 μg/l ja 5 m 410 μg/l) ja taso kohosi pohjan tuntumaan mentäessä (630 μg/l). Nitraatti- ja nitriittitypen summa oli alhainen pintavedessä, mutta kohosi aivan pohjan tuntumassa 140 μg/l:aan. Ammoniumtypen esiintyminen vapaana pintavedessä (18 μg/l) oli yllätys. Pohjan tuntumassa mitattiin ilmeisen hapen vähenemisen vuoksi 88 μg/l.

Rautapitoisuus nousi 17.7.2017 tutkimuksessa pohjaan mentäessä (370 μg/l), mikä kertoo pohjasta hapettomissa oloissa tapahtuvasta ravinteiden vapautumisesta rautayhdisteistä.

Elokuun 2017 tutkimusten perusteella pintaveden kokonaisfosforipitoisuus ja a-klorofyllipitoisuus osoittivat hyvää tilaa, ja kokonaistyppipitoisuus tyydyttävää tilaa. Näyttäisi, että Katumajärvi on fysikaalis-kemiallisten suureiden ja kasviplanktonin osalta palaamassa hyvään tilaan. Toistaiseksi pohjaeläimet ja kalat ovat heikentäneet luokkaa. Kemiallinen tila on arvoitu hyväksi.

Heli Jutila: Katumajärven tila ja toimet järven hyväksi (2017).

https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2016/02/PAKKA-hanke_-vesinaytetulokset_yleisotilaisuus_Heli_Jutila.pdf

2014: SELVITYS

Katumajärven ekologinen tila on tyydyttävä. Katumajärven vedenlaatua tutkittiin elokuussa 2014 neljässä eri mittauspisteessä. Pintavesi oli varsin kirkasta ja sameus lisääntyi vasta aivan pohjan läheisessä alusvedessä. Tutkimusten perusteella pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli vain niukasti tyydyttävän puolella. Jos tarkasteltaisiin vain syvännepistettä ja D-pistettä oltaisiin aivan hyvän ja tyydyttävän rajalla Kesän 2014 kokonaistyppipitoisuuden perustella Katumajärven tila on hyvä. Pohjaeläintutkimus osoitti myös tilan parantuneen aiemmasta. Kokonaisuutena Katumajärven ekologinen tila on käytettävissä olevien tietojen perusteella tyydyttävä, ja sellaiseksi sen on Hämeen ympäristökeskuskin päätöksellään määritellyt.

Vesistöjen tila

Lähde: Jutila Heli 2015: Hämeenlinnan seudun vesistöjen tilan seuranta vuosina 2013 ja 2014 - Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 33. 72 sivua ja 2 liitettä (29 sivua). Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalvelujen tilaajayksikkö.

MITTAUSTULOKSET 2014

Katumajärven pohjoisosan A-pisteellä 21.8.2014 vesi oli lämmintä aina 7,3 metriin. Pinnassa oli 18,65 C ja vielä 5 m:ssä 18,46 C. Sen jälkeen laski 13,69 pohjan tuntumassa 7,3 m. Sähkönjohtavuus ja kiintoainepitoisuus olivat alhaiset ja pH neutraalin tuntumassa (7,68 pinta - pohja 7,16). Sameusarvot olivat alhaiset (1,2 NTU) aivan pohjan tuntumaan lukuun ottamatta. Samoin hapetus-pelkityspotentiaali oli selvästi plussan puolella aivan pohjan tuntumaan lukuun ottamatta. Hapen kyllästysaste oli 81,8 pinnassa ja 5,5 aivan pohjan tuntumassa. 7 m vielä 12,9 % hapen kyllästysaste. Klorofylli-a oli mittausten mukaan melko hyvä (12,8 ug/l). Veden laatu oli melko hyvä.

Katumajärven syvännepisteellä 21.8.2014 vesi oli lämmintä aina 6 metriin, jonka jälkeen oli harppauskerros ja lämpötila putosi 12,45 C:een. Pohjan tuntumassa 16 m:ssä oli 8,25 C. Sähkönjohtavuus ja kiintoainepitoisuus olivat alhaiset ja pH neutraalin tuntumassa (7,29 pinta - pohja 6,89). Sameusarvot olivat alhaiset (1,1 NTU pinnassa), mutta kohdosivat vähittäin pohjaa kohden 5,2 NTU. Hapetus-pelkityspotentiaali oli selvästi plussan puolella. Hapen kyllästysaste oli 92,1 pinnassa ja laski alle 10 %:in 8 m syvyydestä alaspäin. Happi oli siis aiempaan tapaan vähissä alusvedessä, joka nyt oli varsin paksu. Pohjan tuntumassa happea oli n. 1 % eli käytännössä hapetonta. Klorofylli-a oli mittausten mukaan melko hyvä (12,4 ug/l 1 m). Veden laatu oli melko hyvä.

2006: SELVITYS

Hämeenlinnan Katumajärven tila ja kuormitus (Jutila, Heli; 2006)